kierownik budowy kraków

TWÓJ PARTNER I DORADCA W BUDOWNICTWIE

Kierowanie budową. Obsługa inwestycji.

STOSUJĘ ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE. SZYBKA DECYZYJNOŚĆ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W KRÓTKIM CZASIE, TO MOJE ARGUMENTY.

O MNIE.

Świadczę usługi w zakresie kierowania i nadzorowania procesów inwestycyjnych. Zakres moich usług dotyczy domów jednorodzinnych oraz skomplikowanych obiektów budowlanych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania, realizacji i przygotowaniu dokumentacji odbiorowej dla organów administracji państwowej. Podejmuję się nadzorowania inwestycji znajdujących się w trudnych warunków prawnych, finansowych i technicznych. Precyzyjnie szacuję i minimalizuje ryzyko, dzięki czemu objęte moim nadzorem obiekty, przebiegają zgodnie z oczekiwaniami moich Klientów. Moją ofertę kieruję do inwestorów prywatnych i małych firm dla których najistotniejsza jest: jakość wykonania, terminowość, utrzymanie i optymalizacja założonych kosztów budowy a później tania eksploatacja obiektu. Zapewniam wsparcie i fachowe doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji procesu budowy. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

kierownik budowy kraków
kierownik budowy kraków

PROCES PLANOWANIA BUDOWY:

- porady i konsultacje prawne dotyczące pozwolenie na: budowę, użytkowanie, legalizacja samowoli budowlanej, odstępstwa od projektów, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- pomoc w uzyskaniu uzgodnień z dostawcami mediów: prąd, woda, gaz,…
- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
- przygotowanie dokumentacji geologicznej
- przygotowanie koncepcji i założeń projektowych
- konsultacje techniczne w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowych
- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa energooszczędnego, pasywnego
- projekty budowlane: architektoniczne, konstrukcyjne, wod-kan, C.O., gaz, teletechniczne, drogowe, elektryczne
- kosztorys inwestorski

PROCES REALIZACJI BUDOWY JAKO NADZÓR:

- geodezyjne wyznaczenie budynku i granic działki w terenie
- bezpośredni nadzór na terenie budowy: kierownik budowy/robót
- porady i konsultacje prawne dotyczące pozwolenie na: budowę, użytkowanie, legalizacja samowoli budowlanej, odstępstwa od projektów, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- pomoc przy wyborze firm wykonawczych
- przygotowanie lub sprawdzanie umów i kontraktów zawieranych z wykonawcami robót i dostawcami materiału
- analiza lub sporządzenie kosztorysów wykonawczych
- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa energooszczędnego, pasywnego
- konsultacje techniczne w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowych
- sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych dotyczących wykonanych części budynku
- pomoc w rozliczeniu budowy pomiędzy Inwestorem i firmami wykonawczymi
- świadectwa energetyczne
- audyty energetyczne
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie przyłączy zasilających budynek i ich odbiór przez dystrybutorów
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej budynku dla organów nadzoru budowlanego

kierownik budowy kraków

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, DOMÓW I MIESZKAŃ:

- doradztwo i odbiory techniczne mieszkań i domów
- sporządzanie opinii technicznych dotyczących ujawnionych wad i usterek
- sporządzenie pism dotyczących wykrytych wad i usterek skierowanych do deweloperów i firm wykonawczych
- przeglądy techniczne obiektów: roczne, półroczne i pięcioletnie
- prowadzenie książki obiekt

GWARANCJE.

Udzielamy:
- gwarancję jakości wykonania, obejmującą realizację inwestycji przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych brygad, zastosowania dobrej jakości materiałów oraz system kontroli wg procedur wewnętrznych,
- gwarancję terminu wykonania obejmującą terminową realizację inwestycji,
- gwarancję założonego budżetu, która obejmuje maksymalne nakłady finansowe jakie poniesione zostaną na inwestycję,
- gwarancja należytego wykonania przedmiotu umowy, której wysokość wynosi 2- 5 % wartości przedmiotu umowy. Zwalniana jest przez Inwestora stopniowo przez okres trzech lat.

Świadczone przez nas usługi objęte są polisą ubezpieczeniową w wysokości minimum 200.000 zł. Okres ważności polisy ubezpieczeniowej z tytułu naszej odpowiedzialności wynosi 10 lat. Istnieje możliwość zwiększenia wysokości gwarancyjnej kwoty ubezpieczeniowej dla poszczególnych inwestycji.

Divider

Referencje.

reference     reference
Divider